Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๑๑/๒๕๖๐ ดาบตำรวจ หรือร้อยตำรวจตรี โฆสิตชณัฏฐ์ พุ่มเพชร จำเลยที่ ๒] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๕๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๔๒/๒๕๖๔ นางสาวพรทิพย์หรือนางสาวชิรตา เจริญดี จำเลย] ๑๓๘ ๒๙๓ ง พิเศษ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๓๑
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๔๐/๒๕๖๔ บริษัท อี ดี ไอ ดีเซลเอ็นจิ่น จำกัด จำเลย] ๑๓๘ ๒๙๓ ง พิเศษ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๓๐
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๓๙/๒๕๖๔ นางมาลี คูรัตน์ชัชวาลหรือสุระศันสนีย์ จำเลย] ๑๓๘ ๒๙๓ ง พิเศษ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๒๙
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๓๘/๒๕๖๔ นายรชต ธนภรณ์มงคลหรือชัยจันทร์ จำเลย] ๑๓๘ ๒๙๓ ง พิเศษ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๒๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๒๙๓ ง พิเศษ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๗
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร (จำนวน ๑๐ คน ๑.นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ฯลฯ) ๑๓๘ ๒๙๓ ง พิเศษ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๖
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้หลังล้มละลายของจำเลย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๙๘๗๘/๒๕๕๒ สิบตำรวจเอกหญิง ศศิธร ทับสุริย์ หรือสิบตำรวจตรีหญิง ศศิธร หรือนางสาวศศิธร ภูมิเรศสุนทร] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๖๙
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๔๔/๒๕๖๑ นางกุลรภัส แสงสกล] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๙๙
๑๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๑๕/๒๕๖๑ นายนันทศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์ทิพย์ หรือนิธิโรจน์ จรัสโชติชัชวาล] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๙๖
๑๑ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๑๕๕/๒๕๖๐ นายพิเชษฐ์ นกสุข] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๙๕
๑๒ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๒๗๔/๒๕๕๗ นายสุพัฒน์ รัตนชูวงศ์] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๑
๑๓ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๐๐/๒๕๕๗ นายวันชัย หรือจอมพจน์ ชูชีพดำรงศักดิ์] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๐
๑๔ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๑๕/๒๕๕๖ นายประเสริฐ ศรศรี จำเลยที่ ๑ นางบุญยวง คำเงิน จำเลยที่ ๒] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔
๑๕ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๗๐๗/๒๕๕๕ นายไพโรจน์ สุขเจริญ] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔
๑๖ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๗๐๑๐/๒๕๕๔ นายปรากาส ซับลานี จำเลยที่ ๑ นายราม ซับลานี จำเลยที่ ๒] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔
๑๗ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยที่ ๒ จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๘๐๓/๒๕๕๙ นายจารุเกียรติ แซ่ลิ้ม จำเลยที่ ๒] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๗๕
๑๘ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๓๑/๒๕๖๔ นางสาวอภิรดี สีเคน จำเลย] ๑๓๘ ๒๙๓ ง พิเศษ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๒๒
๑๙ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๓๐/๒๕๖๔ นางนิทธสา ตาบเพ็ชร์หรือศรีเสริมโภค จำเลย] ๑๓๘ ๒๙๓ ง พิเศษ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๒๑
๒๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนกรรมการบริษัทฯ จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๖๑๕/๒๕๖๒ บริษัท นกฮูก พับลิชชิ่ง จำกัด ที่ ๑ นายอุดม อธิประยูร ที่ ๒] ๑๓๘ ๘๘ ง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๕๙

Search