Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
หมายกำหนดการ ที่ ๑/๒๕๖๕ หมายกำหนดการถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ๑๓๙ ๒ ข ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๔๗๓/๒๕๖๔ จ่าเอกหรือจ่าโทหรือนายสัญญาหรือฐิติวัฒน์ สงค์รัตน์ จำเลยที่ ๑ และจ่าเอกหรือจ่าตรีหรือนายสุรศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์เวช จำเลยที่ ๒] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๙๒
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๔๗๐/๒๕๖๔ นางเครือวัลย์ อุไรวงษ์ จำเลยที่ ๑, นางธนัญญา เรียงชัยนาม จำเลยที่ ๒ และนางสาวทิพวรรณ หรือธวัลรัตน์ เรืองพลับพลา จำเลยที่ ๓] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๙๐
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๒๒/๒๕๖๔ นางพลอยนภัส พลเยี่ยม จำเลย] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๖๒
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ ๙๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง โครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ประจำปี ๒๕๖๕ ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๔๗
ประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การปิดการจราจร (ชั่วคราว) การจัดงานแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX ๒๐๒๑ ครั้งที่ ๑ ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๔๗
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน [ราย นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๔๗
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๔๔
๑๐ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๔๒
๑๑ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๔๖๖/๒๕๖๔ นายวสันต์ บัวทุม จำเลย] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๘๙
๑๒ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๗๔/๒๕๖๔ นายพุฒิเมศ กรรณกุลสุนทร จำเลย] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๖๖
๑๓ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๕๖/๒๕๖๔ นายวินิจ ต้นพุ่ม จำเลย] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๖๕
๑๔ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๕๔/๒๕๖๔ นายอภิสิทธิ์ หวังรวยกลาง จำเลย] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๖๔
๑๕ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดกจำเลย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๒๑๘๖/๒๕๖๔ นายสมยศ สิงห์แก้ว (ผู้ตาย) จำเลยที่ ๑] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๕๐
๑๖ แก้คำผิด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ หน้า ๑๐] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๔๙
๑๗ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๔๖๔/๒๕๖๔ นางมณีรัตน์ ขมิ้นเขียว จำเลย] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๘๗
๑๘ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๔๔๒/๒๕๖๔ นางสาวสุลัดดา ศรีอินทร์สุทธิ์ จำเลย] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๘๕
๑๙ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๔๓๙/๒๕๖๔ นางฐิตาหรือนิจฐิตา แสงสาย จำเลย] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๘๔
๒๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๔๓๖/๒๕๖๔ นางสาวพรทิวา ศรีเกิดมีศักดิ์ จำเลย] ๑๓๙ ๑๐ ง พิเศษ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๘๓

Search