Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๒๒๘/๒๕๕๕ นายจิรวัฒน์ หรือนายนิติพัฒน์ ชมภู ลูกหนี้ที่ ๑ นางสาวชญานิษฐ์ หรือนางสาวพิชญ์สินี สุริยวงศ์ ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒๔
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๐๒๖๑/๒๕๕๔ นางจินตนา หรือเมธาพร อ่องสมบูรณ์ หรือสันติวุฒิเมธี ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒๓
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๕๔๗๘/๒๕๕๓ นายทัน หรือธัญมิตร เหงียนวัน หรือเด่นโชคประกาย ลูกหนี้ที่ ๑ นายนณัฐพล หรือสมชาย เด่นโชคประกาย ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒๒
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๗๙๗๑/๒๕๕๓ นายจิรศักดิ์ หรือจิรพงษ์ ชุนงาม ลูกหนี้ที่ ๑ นางศุภลักษณ์ หรือฐิตาภา ชุนงาม ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒๑
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๙๘๖/๒๕๕๓ นายธนบดี หรือเขมภณ กิรัตน์ หรือนายบุญแจ้ง ชนม์ชนกบุญ ลูกหนี้ที่ ๑] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๙
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๖๖๒/๒๕๖๐ นางนิด ก้อนวิมล] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๕๐
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๐๓๒/๒๕๕๙ นางจิราพร จิตลลิต หรือนางจิราพร ชูชีพ] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๔๙
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๙๓๕/๒๕๕๙ นางสาวสิรีภรณ์ เผ่าสัจจ] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๔๗
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๗๕๒/๒๕๕๘ นางสาวรวิวรรณ สว่างแจ้ง] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒๙
๑๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๙๓๒/๒๕๕๘ นางสาวสุวรรณา หรือศุภนิดา ไชยทองดี] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒๗
๑๑ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๔๓๓/๒๕๕๗ นางคำไสย์ วงษาสินชัย] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒๖
๑๒ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๑๑/๒๕๕๓ นายศนิชาติ ทวิพร ลูกหนี้ที่ ๑ นางมณีรัตน์ ทวิพร ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๘
๑๓ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๑๑/๒๕๕๙ นายกรีฑา หรือทศพร รัตตนวิเชียร] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๔๐
๑๔ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๐๖๒/๒๕๕๘ นางสาวเพ็ญศิริ ศิริปัญญา] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๓๒
๑๕ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๙๕๒/๒๕๕๘ นายนวนน หรือทัศน ปิ่นวรสาร] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๓๑
๑๖ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๘๖๕/๒๕๕๘ นางสาวอุราภรณ์ เจริงบุญ] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๓๐
๑๗ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๙๖๖๗/๒๕๕๒ นางสุนีย์ ธนสุริยสกุล] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๗
๑๘ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๙๘๐/๒๕๕๙ นางถนอมจิต พันธ์วงศ์ ลูกหนี้ที่ ๑ นางดรุณี จูมกุมาร ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๔๘
๑๙ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๗๗๑/๒๕๕๙ นายมานัส บุญถนอมจิต ลูกหนี้ที่ ๑ นายสถาพร บุญถนอมจิต ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๔๖
๒๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๐๓/๒๕๕๙ นายณัฐวุฒิ ธีระวิบูลย์ ลูกหนี้ที่ ๒ นางสาวสรินธร ธีระวิบูลย์ ลุกหนี้ที่ ๓] ๑๓๙ ๕๐ ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๔๕

Search