Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๐๕๙/๒๕๖๐ สิบตำรวจเอก หรือสิบตำรวจตรี หรือนายดุสิต สิงห์ลี จำเลยที่ ๑] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๔๕๖/๒๕๖๔ นายลูดวิก เฮอร์มันน์ เมเยอร์] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๐
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายลูกหนี้ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๙๖๒/๒๕๖๔ นางสาวอุบล หรือภคพร แซ่ตั้ง ลูกหนี้ที่ ๑ นายธีทัต รุจิกุลมาศ หรือนายบุญเลิศ แซ่ตั้ง ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๓๐/๒๕๖๒ นางสาวฉวีวรรณ หรือสาธินี หรือภานิชา วรวัฒน์] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายลูกหนี้ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๗๐๔/๒๕๖๔ นางสาวเกศรินทร์ มงคลประเสริฐ] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของลูกหนี้ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๐๗/๒๕๖๔ นางสาวสิพร สันนิธิกุล] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๙๒๙/๒๕๖๔ นางกนกวรรณ สิงหทัศน์] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๓๓๑/๒๕๖๓ นางละเอียด ทองเจริญ ที่ ๑ นางสาวบุญยิ่ง เสลานอก ที่ ๒] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของลูกหนี้ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๙๒๙/๒๕๖๓ นางสาวนิรดา หรืออนุดา นามธรรม] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
๑๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๖๗๒/๒๕๖๒ นายชัยรัตน์ กุมพล ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
๑๑ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๒๓๙/๒๕๖๕ นายบุญธรรม ประกอบสำเนียง ลูกหนี้] ๑๓๙ ๑๘๔ ง พิเศษ ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๗๔
๑๒ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๒๔๐/๒๕๖๕ บริษัท อีกแล้วครับท่าน จำกัด ลูกหนี้] ๑๓๙ ๑๘๔ ง พิเศษ ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๗๕
๑๓ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและจัดการทรัพย์มรดก [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๒๓๘/๒๕๖๕ นางศิรินทร หทัยรัตน์ ลูกหนี้ที่ ๒ เด็ดขาด และพิพากษาให้จัดการทรัพย์กองมรดกของนายจิรวัฒน์ หทัยรัตน์ (ผู้ตาย) โดยนางศิรินทร หทัยรัตน์ ในฐานะทายาทโดยธรรม ลูกหนี้ที่ ๑] ๑๓๙ ๑๘๔ ง พิเศษ ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๕๘
๑๔ ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๓๙ ๑๘๔ ง พิเศษ ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๔๐
๑๕ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง [นายทวารัฐ สูตะบุตร] ๑๓๙ ๑๘๔ ง พิเศษ ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕
๑๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐ ๑๓๙ ๑๘๔ ง พิเศษ ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๐
๑๗ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลยกเลิกการประนอมหนี้หลังล้มละลายและพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๕๕๓/๒๕๖๑ บริษัท ไทยแอลลิแอนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๒๗
๑๘ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๔๖๗/๒๕๖๐ บริษัท เลิศวงค์เออีซี จำกัด ] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๒๕
๑๙ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนลูกหหนี้โดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๓๐๗/๒๕๖๐ นางสาวรัชนีกร หรือธวัลรัตน์ เลิศฤทธิ์] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๒๐
๒๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง แก้ไขประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๘๓/๒๕๕๘ นายนิวัตต์ หรือนิวัฒน์ จิตตาลาน ลูกหนี้ที่ ๒] ๑๓๙ ๖๐ ง ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๑๘

Search