Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๓๘
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๓๕
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๓๔
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๓๓
ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๓๐
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๒๘
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชลบุรี ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๒๖
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๘/๒๕๖๓ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และตราสารเพื่อความยั่งยืน ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๒๕
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๑๙
๑๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชลบุรี ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๑๓
๑๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. ๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และตราสารเพื่อความยั่งยืน ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๑๒
๑๒ ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเก็บข้อมูลและวิธีการเฝ้าระวังในการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๑๑
๑๓ ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การประเมินการได้รับรังสีของประชาชนจากการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๑๐
๑๔ ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓
๑๕ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓
๑๖ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐฮังการี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓
๑๗ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะพ่อพันธุ์สำหรับการรีดเก็บน้ำเชื้อของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓
๑๘ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำขอแก้ไขรายการเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมงโดยนำเรือประมงลำอื่นมาทดแทน คำขอรับโอนใบอนุญาตกรณีที่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมง และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓
๑๙ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตสถานกักขังจังหวัดนราธิวาส ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓
๒๐ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ๑๓๗ ๑๒๗ ง พิเศษ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓

Search