Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง คำสั่งให้ นายสีไพร เครือเทียน เป็นคนไร้ความสามารถ ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๑
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางสุดใจ ช้างเยาว์ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๐๕-๐๔๑๗๓-๓๙-๕) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางณัฐวรรธน์ ช้างเยาว์ ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๐
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางนันทา โชตินันท์ (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๘๔๙๙-๐๐๐๑๑-๒๑-๗) เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางศุภรัตน์ จุลพงศ์ ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญในใคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ เพิ่ม [พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์] ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง ถอนคำสั่ง นายมนต์ชัย วิริยะบัณฑิตกุล เป็นคนสาบสูญ ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ ๒๖๖๘ แม่สรวย - บ้านห้วยน้ำขุ่น] ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๑ ) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ ๑๑๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) เรื่อง กำหนด(ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๑ จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ ๑๕ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - ทุ่งศรีเมือง - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็น ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๘๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๔ จังหวัดเชียงราย สายที่ ๒๔๔๔ เชียงราย - บ้านห้วยขม ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
๑๐ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เรื่อง คำสั่งว่า นางอรดี เพ่งทิศ เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของ นางละม่อม เอกบุตร ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๖๙
๑๑ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๑) ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๘๐
๑๒ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ [นางนันทนา ถนอมพงษ์ชาติ] ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๗๔
๑๓ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เคฟ ทาวน์ ชิฟท์] ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๙๔
๑๔ ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมกู้ภัยสัตว์เลื้อยคลานพะงัน] ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๕๘
๑๕ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายคุณากร การคุณี เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นายปริญญา การคุณี ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๓๘
๑๖ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นางปราณี พานเพ็ชร์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวพลอยพชร ทวีกิติกุล ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๓๗
๑๗ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นางแต๋ว ตระกูลรังสิ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวสมฤดี ตระกูลรังสิ ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๓๖
๑๘ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายบุญสม มณีศรี เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของ นางสาววิมล มณีศรี ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๓๐
๑๙ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต - เวิร์คพอยท์ ๕] ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๒๐๔
๒๐ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [นาทูร่า กรีน เรสซิเดนซ์ บี] ๑๓๘ ๔๓ ง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๙๒

Search