Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ๑๓๘ ๑๗๓ ง พิเศษ ๐๑ ส.ค. ๒๕๖๔
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๓๘ ๑๗๓ ง พิเศษ ๐๑ ส.ค. ๒๕๖๔
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ๑๓๘ ๑๗๓ ง พิเศษ ๐๑ ส.ค. ๒๕๖๔
พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [พระเทพปริยัติมุนี] ๑๓๘ ๓๗ ข ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๓๓) เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าและบริจาคสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๒๑
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. ๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน [นางอลิศรา มหาสันทนะ] ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๒๐
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๙
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนื้อไก่สดแช่แข็งที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปภายใต้โควตาภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๗
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๔
๑๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) (ฉบับที่ ๔) ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๒
๑๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง (hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔
๑๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน [นางจันทิรา บุรุษพัฒน์] ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔
๑๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ [จำนวน ๓ คน ๑. นายนคร ศิลปอาชา ฯลฯ] ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔
๑๔ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ [จำนวน ๗ คน ๑. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ฯลฯ] ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔
๑๕ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ] ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔
๑๖ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๓๐๗) [สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม] ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔
๑๗ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๓๐๖) [กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม] ๑๓๘ ๑๗๒ ง พิเศษ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔
๑๘ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๕๑ วรรคสาม และมาตรา ๑๖๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๐ หรือไม่ [ระหว่าง ศาลแจังหวัดนราธิวาส ผู้ร้อง - ผู้ถูกร้อง] ๑๓๘ ๕๑ ก ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๖
๑๙ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๕๑ ก ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๓
๒๐ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการดำเนินการกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีกำหนดให้ต้องมีการออกกฎหรือดำเนินการเพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้ แต่มิได้มีการออกกฎหรือดำเนินการนั้น พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๕๑ ก ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

Search