Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๖) ๑๓๘ ๒๕๖ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) ๑๓๘ ๒๕๖ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๓๘ ๒๕๖ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๕๒๑/๒๕๖๔ นางสาวพรธนภัส ศรีอุทโยภาส จำเลย] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๘๗
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๕๑๗/๒๕๖๔ นางสาวพิศมัยหรือนางสาวดาภัช สังข์ทอง จำเลย] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๘๔
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๕๑๔/๒๕๖๔ นางสาวอรษา ทองคำ จำเลย] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๘๓
แก้คำผิด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ (เล่มที่ ๕) หน้า ๑๑๗ เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เล่มที่ ๕) หน้า ๘๑ เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑ ข วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ (เล่มที่ ๑๒/๑) หน้า ๒๕ หน้า ๒๗ ตอนที่ ๒๔ ข วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ (เล่มที่ ๕) หน้า ๖๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เล่มที่ ๓) หน้า ๕ (เล่มที่ ๑๒/๑) หน้า ๕๖ หน้า ๕๗ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เล่มที่ ๑๔/๖) หน้า ๑๘ หน้า ๘๗ หน้า ๘๘ หน้า ๘๙ หน้า ๙๒ หน้า ๙๓ เล่ม ๑๓๒ ตอน ๑๗ ข วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เล่มที่ ๕) หน้า ๖๔ (เล่มที่ ๘/๒) หน้า ๑๔๘ (เล่มที่ ๑๔/๕) หน้า ๑๐๐ หน้า ๑๔๐ หน้า ๑๔๑ (เล่มที่ ๑๔/๖) หน้า ๑๕๖ หน้า ๑๕๗ หน้า ๑๕๘ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เล่มที่ ๑๒/๑) หน้า ๙๖ (เล่มที่ ๑๔/๘) หน้า ๑๔๒ (เล่มที่ ๑๔/๙) หน้า ๑๒ หน้า ๑๓ หน้า ๑๐๑ หน้า ๑๔๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๑๒/๑) หน้า ๑๖๓ หน้า ๑๗๓ (เล่มที่ ๑๔/๑๔) หน้า ๓๗ หน้า ๓๘ หน้า ๕๗ หน้า ๒๕๐ หน้า ๒๖๙ หน้า ๓๐๗ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ (เล่มที่ ๑/๑) หน้า ๑๑ ตอนพิเศษ ๓ ข วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เล่มที่ ๓) หน้า ๕๑ หน้า ๕๖ (เล่มที่ ๕) หน้า ๑๖๔ (เล่มที่ ๙/๑) หน้า ๗๖ (เล่มที่ ๙/๔) หน้า ๘๘ (เล่มที่ ๙/๖) หน้า ๑๘๕ หน้า ๑๘๘ (เล่มที่ ๑๒/๒) หน้า ๔ (เล่มที่ ๑๒/๓) หน้า ๑๓๑ หน้า ๑๓๒ (เล่มที่ ๑๒/๔) หน้า ๑๓ หน้า ๔๘ หน้า ๔๙ หน้า ๕๔ (เล่มที่ ๑๓) หน้า ๗๑ หน้า ๗๒ หน้า ๗๓ หน้า ๘๓ หน้า ๘๔ (เล่มที่ ๑๔/๑๖) หน้า ๗๑ หน้า ๗๔ หน้า ๗๕ หน้า ๗๗ หน้า ๑๒๒ หน้า ๑๒๓ หน้า ๑๒๙ (เล่มที่ ๑๔/๑๙) หน้า ๑๙๘ (เล่มที่ ๑๔/๒๑) หน้า ๓๕ หน้า ๔๔ หน้า ๖๘ หน้า ๖๙ หน้า ๗๐ หน้า ๗๑ หน้า ๗๓ หน้า ๒๑๖ (เล่มที่ ๑๔/๒๒) หน้า ๖๙ หน้า ๗๒ หน้า ๗๓ หน้า ๙๕ หน้า ๙๗ หน้า ๙๘ หน้า ๑๔๒ หน้า ๑๔๔ หน้า ๑๔๕ หน้า ๑๙๑ หน้า ๑๙๒ หน้า ๑๙๗ หน้า ๑๙๘] เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๐ หน้า ๑๑] เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๑๕/๒) หน้า ๑๓๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เล่มที่ ๑๕/๒) หน้า ๒๕ หน้า ๑๓๗] ๑๓๘ ๕๒ ข ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๕๒๐/๒๕๖๔ นางสาวปรียาวัลย์ จันทร์เมฆา จำเลย] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๘๖
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๕๑๙/๒๕๖๔ นายธนกฤตหรือพงศ์กนต์หรือกันตพงศ์ ภัทราสิทธิวุฒิ จำเลย] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๘๕
๑๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๕๑๑/๒๕๖๔ นางสาวกรศิริ เกตุแก้ว จำเลย] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๘๒
๑๑ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๕๑๐/๒๕๖๔ นายสุทธิพงษ์ ศรีโพธิ์พันธ์ จำเลย] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๘๑
๑๒ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๕๐๘/๒๕๖๔ นางสาวโชติสินี โชติชัย จำเลย] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๘๐
๑๓ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๔๕๓/๒๕๖๔ บริษัท บุญชูเกรียงไกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำเลยที่ ๑ และนายเกรียงไกร หรือ ปราบ แสงไสย จำเลยที่ ๒] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๗๒
๑๔ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๔๕๒/๒๕๖๔ นางฐิตารีย์ บำรุงเขต จำเลย] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๗๑
๑๕ ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๔๔/๒๕๖๔ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๑๓๘ ๓๒ ค ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔
๑๖ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๔๔๙/๒๕๖๔ นางสาวปรียาพร วรกิจ จำเลยที่ ๑ และนายเลิศชาย บรรหาร จำเลยที่ ๒] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๗๐
๑๗ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๓๗๐/๒๕๖๔ จ่าสิบตำรวจหรือดาบตำรวจหรือนายรัตนา ชวดชัยภูมิ จำเลยที่ ๑ และนางวันเพ็ญ ชวดชัยภูมิ จำเลยที่ ๒] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๖๙
๑๘ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๓๖๙/๒๕๖๔ จ่าอากาศเอก รัตติพัฒน์ เรืองฤทธิ์ จำเลยที่ ๑ และนายหรือจ่าอากาศตรีวิษณุ นิทรัพย์ จำเลยที่ ๒] ๑๓๘ ๒๕๕ ง พิเศษ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๖๘
๑๙ หมายกำหนดการ ที่ ๑๓/๒๕๖๔ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๕๒ ข ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔
๒๐ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๔๑ นาย ๑. ว่าที่พันเอก ณัย ศันสนาคม ฯลฯ] ๑๓๘ ๕๒ ข ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

Search