Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๒๖ ก ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๔
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๒๖ ก ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๔
แก้คำผิด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕ ข วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ หน้า ๖๐๙ เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ (เล่มที่ ๑๒) หน้า ๑๓๔ (เล่มที่ ๑๔/๒) หน้า ๓๕ หน้า ๓๖ เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ (เล่มที่ ๕) หน้า ๓๒ (เล่มที่ ๑๔/๔) หน้า ๑๐๕ หน้า ๑๐๘ หน้า ๑๒๖ หน้า ๑๒๗ หน้า ๑๒๙ หน้า ๑๓๐ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เล่มที่ ๑๔/๕) หน้า ๕๘ หน้า ๕๙ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เล่มที่ ๑๒) หน้า ๑๔๔ (เล่มที่ ๑๒/๑) หน้า ๘๕ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เล่มที่ ๕) หน้า ๒๓ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เล่มที่ ๑๒) หน้า ๑๖๖ หน้า ๑๖๗ (เล่มที่ ๑๔/๗) หน้า ๑๖๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๕) หน้า ๕๐ หน้า ๕๑ หน้า ๕๒ (เล่มที่ ๑๒) หน้า ๑๒๕ (เล่มที่ ๑๔/๑๑) หน้า ๑๖๒ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ (เล่มที่ ๑) หน้า ๓ หน้า ๔๕ หน้า ๔๖ หน้า ๑๐๖ หน้า ๒๕๕ (เล่มที่ ๑/๑) หน้า ๒๔๑ หน้า ๓๔๕] เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ (เล่มที่ ๑/๑) หน้า ๒] เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เล่มที่ ๑๕/๑) หน้า ๕๖ หน้า ๕๗ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เล่มที่ ๑๕/๑) หน้า ๖๓ หน้า ๖๔ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๕/๑) หน้า ๒๕ หน้า ๒๖] ๑๓๘ ๒๕ ข ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔
หมายกำหนดการ ที่ ๗/๒๕๖๔ หมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๒๕ ข ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๕/ร. เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลของนักโทษ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำ [ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล] ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๕๕
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๕๓
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. ๗/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการทางเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๔๖
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๔/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๔๓
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๔๑
๑๐ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๓๓
๑๑ ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๒๙
๑๒ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๒๘
๑๓ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๓๐
๑๔ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน [ราย นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก] ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๓๒
๑๕ ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๑๕
๑๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๑๙
๑๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๖) (เล่มที่ ๒) ๑๓๘ ๘๑ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔
๑๘ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๕) (เล่มที่ ๒) ๑๓๘ ๘๑ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔
๑๙ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๕) (เล่มที่ ๑) ๑๓๘ ๘๑ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔
๒๐ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) ๑๓๘ ๘๐ ง พิเศษ ๐๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ๒๕

Search