Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๒๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ [จำนวน ๒ ราย ๑. รองศาสตราจารย์สุดฤดี ประเทืองวงศ์ ๒. รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๑๙
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรภูฏาน [นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๑๕
คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๒๒๔/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๑๗/๒๕๖๒ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายทิพย์ วนพงศ์ทิพากร ผู้ถูกกล่าวหา] ๑๓๖ ๑๑๑ ก ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๒๑
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา [รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๒๑
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ [รองศาสตราจารย์ซาการียา หะมะ] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๑๘
คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๒๕๗/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๑๔/๒๕๖๒ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม ผู้ถูกกล่าวหา] ๑๓๖ ๑๑๑ ก ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๒) ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๒๕
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๕๘ (ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๒) ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๒๒
๑๐ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตูนิเซีย [นายดามพ์ บุญธรรม] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๑๖
๑๑ ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องวัดความยาวของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องวัดความยาวที่ตนผลิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๑๒ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ [พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๑๓ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๒๑๖/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๑๕/๒๕๖๒ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ผู้ถูกกล่าวหา] ๑๓๖ ๑๑๑ ก ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๑๔ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๖ ๑๑๑ ก ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๑๕ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา [เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี] ๑๓๖ ๕๕ ข ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๑๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๕๘ (ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๒) ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๒๓
๑๗ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๔๕/๒๕๖๒ บริษัท แม่พิมพ์ไทย (๑๙๙๔) จำกัด จำเลยที่ ๑ และนายประสาท สุทธิผ่อง จำเลยที่ ๒] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๕๕
๑๘ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๔๔/๒๕๖๒ นางธิดารัตน์ ดำสุวรรณ จำเลย] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๕๔
๑๙ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๔๒/๒๕๖๒ นายอาวีรวัฒน์ หรือณัฐวัฒน์ ประสงค์ศักดิ์ หรือสิทธิธรรมธรณ์ จำเลยที่ ๑และนายสดทกร หรืออธิวัชร์ หรือ นพกฤษฏิ์ ประสงค์ศักดิ์ หรือปฐพีฐิติโสภณ จำเลยที่ ๒] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๕๒
๒๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๑๓๘/๒๕๖๒ บริษัท สินเจริญรุ่งเรือง การช่าง จำกัด จำเลยที่ ๑ นางสาวสุจิตดาหรือนางสุจิตดา แซ่เซียว จำเลยที่ ๒ นายอุดม เทพบันดาลผลหรือเทพบรรดาผล จำเลยที่ ๓ นายวายุ เทพบันดาลผล หรือนายศุภกร อมรกฤษบดี จำเลยที่ ๔ และนายกรภพหรือกีร์ติ ล้อปิติผล จำเลยที่ ๕] ๑๓๖ ๒๖๐ ง พิเศษ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๕๐

Search