Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจร บนถนนกาญจนาภิเษกในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๖ ๓๐๑ ง พิเศษ ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๒๖
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๖ ๓๐๑ ง พิเศษ ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๒๕
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๕/๒๕๖๒ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๑๙) ๑๓๖ ๓๐๑ ง พิเศษ ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๒๔
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๓/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ ๙) ๑๓๖ ๓๐๑ ง พิเศษ ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๒๑
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ ๗) ๑๓๖ ๓๐๑ ง พิเศษ ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๑๘
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๖ ๓๐๑ ง พิเศษ ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ [ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง - ผู้ถูกร้อง] ๑๓๖ ๑๓๕ ก ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๑๔
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๖) หรือไม่ [ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายนวัธ เตาะเจริญสุข ผู้ถูกร้อง] ๑๓๖ ๑๓๕ ก ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๖ ๑๓๕ ก ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๐ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๔/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๑๗) ๑๓๖ ๓๐๑ ง พิเศษ ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๒๓
๑๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๒๔๗
๑๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๒๔๔
๑๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๒๑๒
๑๔ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๑๘๖
๑๕ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๑๘๒
๑๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๑๖๔
๑๗ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๑๕๙
๑๘ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๑๕๓
๑๙ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๑๕๐
๒๐ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๖ ๒๙๙ ง พิเศษ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๑๔๓

Search