Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๘๑๔/๒๕๖๓ นายปฎิญญา หรือปฏิญญา เครื่องสนุก ที่ ๑ นางสาวณัฎฐณิชา มั่นเมือง ที่ ๒] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๐๒
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๖๖๓/๒๕๖๓ นายสมชาย พึ่งชื่น] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๙๗
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๔๐/๒๕๖๓ นางพิมพ์ภัช ภมรพล] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๙๖
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๙๐/๒๕๖๓ นายสำเลียง จันแก้ว] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๙๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๓๒/๒๕๖๓ นางสาวอัมรินทร์ หรือกรพันธุ์ คงเย็น] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๙๓
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๘๖/๒๕๖๓ นางสาวปภาภัสสร์ หรือนางสาวปลิดา ปาระวตีกุลภัสส์ หรือศรมณี] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๙๐
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๓๖/๒๕๖๓ นายสมเกียรติ ช่วงนิสสัย ที่ ๑ นางสุมาลี ช่วงนิสสัย ที่ ๒] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๘๘
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๔๔/๒๕๖๓ นายยงยุทธ หรือนายธนกร เดชวงศ์ไพบูลย์ หรือกีรติกมลชัย ที่ ๑ นางภาวินี หรือนางรมิตา บุญยศิริกุล ที่ ๒ นายคลัง บุญยศิริกุล ที่ ๓] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๘๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๙/๒๕๖๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสันคุรุภัณฑ์ จำเลยที่ ๑ นางกรองทิพย์ กวินธน จำเลยที่ ๒] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๘๔
๑๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๕๔๙/๒๕๖๒ นางสาวณัฐรดา หรือนภณัฏฐ์ สวัสดี] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๗๘
๑๑ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๓๗/๒๕๖๑ นายประดิษฐ์ ภู่วงษ์] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๒๔
๑๒ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๖๗/๒๕๖๑ นางสาวเบ็ญญาภา หรือสมจิต หงอด่าง] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๒๒
๑๓ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๓/๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์ รักคิด หรือนายพีรพัฒน์ อัครกิจวัฒนา] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๒๐
๑๔ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๓๐๙/๒๕๖๐ นางสาวลัดดา ขันทอง] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๖
๑๕ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๐๓๙/๒๕๖๐ บริษัท เอส.เค.คูลลิ่ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๓
๑๖ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๑๙๖/๒๕๖๐ นายชวภณ หรือจีระศักดิ์ ลิ้มพชรพล หรือมณีชัยพิทักษ์ หรือฐิติคุณโชติ] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๒
๑๗ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๗๓๔/๒๕๖๐ นายสมบัติ ไชยกุล] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๑
๑๘ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๖๙๑/๒๕๖๐ นายปราโมทย์ ตันเจริญ] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔
๑๙ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๕๔๔/๒๕๕๙ บริษัท เอ็นบี คอนเทค จำกัด] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔
๒๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๔/๒๕๖๓ นายสมควร สิงห์วี] ๑๓๘ ๑๗ ง ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ๘๓

Search