Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๗๙ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการสัญจรและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ (ถนนธนะรัวชต์ เขาใหญ่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๗๐ หน้า ๗๑] ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๗๔
แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ หน้า ๑๖๓ หน้า ๑๖๔ หน้า ๑๖๕] ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๗๓
ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการให้บริการในเชิงธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๕๓
ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการซื้อโลหะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๔๐
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๓๘
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แบบคำขอการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๓๗
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ ๒) ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๒๙
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๒๗
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๒๕
๑๐ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๒๓
๑๑ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๒๑
๑๒ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมนทอล ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๑๙
๑๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๑๘
๑๔ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง] ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๑๗
๑๕ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : นางเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์] ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๑๖
๑๖ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงมหาดไทย : นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์] ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ ๑๕
๑๗ ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓
๑๘ ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการให้ใช้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓
๑๙ ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐระชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๗ ๑๘๓ ง พิเศษ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓
๒๐ ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๓๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [เล่มจบ] ๑๓๗ ๒๓ ค ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓

Search