Loading...

แสดง ๒๐ รายการ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาล่าสุด

ลำดับ ประเภทเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๐๖/๒๕๕๗ นางสาวกมลลักษณ์ อริยะสกุลทรัพย์ หรือ นางสาวศุริวิอร ศิริโสภาบริบูรณ์ หรือ นางสาวคู่บุญ มณีเลิศสกุล] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๕๙
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๙/๒๕๕๗ นางสาววิภาพร วรรณพิรุณ] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๕๘
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๓๗๖/๒๕๕๖ นางพิกุล คำพืช หรือ คริสทู] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๔๖
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๕๘๗/๒๕๕๖ นายธวัชชัย เกียรติศรีวงศ์] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๒๕
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยที่ ๒ ในฐานะส่วนตัว และในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ จำเลยที่ ๑ โดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดอุดรธานี [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๘๕/๒๕๕๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติกาญจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและก่อสร้าง ที่ ๑ นายอัษฎาวุธ หรือ ภัคพล ราโชเจริญ หรือ ราโช ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติกาญจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและก่อสร้าง ที่ ๒] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๙๑
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดชัยนาท [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๑๕/๒๕๖๑ นายอุดมศักดิ์ จันทร์อ่อน] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๗๖
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๔๑๔/๒๕๕๘ นางอำนวย สังข์ขาว จำเลยที่ ๒] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๙๔
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๓๘๕/๒๕๕๘ นายสกลสักก์ หรือ สมฤทธิ์ ธนภู่เจริญสุทธิ์ หรือ ทวีนวกิจเจริญ] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๙๓
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๐๔๔/๒๕๕๘ นายสมเกียรติ สิริสถาพรกุล หรือ สีแดง] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๘๗
๑๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๑๖/๒๕๕๘ นายณัฐสันต์ หรือ นายธนนท์รัฐ ตั้งกมลวิลาศ หรือ ศิริพิบูลรักษ์] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๐๒
๑๑ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๑๕/๒๕๕๘ นายศุภชัย ประพิณวณิชย์] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๐๑
๑๒ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๐๕/๒๕๕๘ นายสุภัทรสิทธิ์ หรือ ภาณุทัช วงค์คำปวง] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๐๐
๑๓ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๗๓๓/๒๕๕๘ นายเศรษฐกุล อรุณเรื่อ] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๘๑
๑๔ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ลูกหนี้ [คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๑๙/๒๕๕๗ บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๙๖
๑๕ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๗๗๒/๒๕๕๖ นายยุทธนา วังไพร] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๒๗
๑๖ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยทั้งสามล้มละลาย กำหนดนัดไต่สวนจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ โดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยที่ ๓ โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๙๐/๒๕๖๐ บริษัท อิสาน เพ็ท จำกัด ที่ ๑ นายยุทธเดช ยอดภัทรกิจ หรือนายศุภฤกษ์ วงศ์จันทร์ ที่ ๒ นายปรีดีร์ วงศ์ปัดสา ที่ ๓] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๘๙
๑๗ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๑๒๔/๒๕๖๐ นายประเวท โพธิ์ชัยรัตน์] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๘๒
๑๘ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๘๓๔/๒๕๖๑ นายพิชิต แสงไกร] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๖๐
๑๙ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๗๙/๒๕๖๒ นายสุพจน์ นรสิงห์] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓
๒๐ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยที่ ๑ โดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และนัดไต่สวนจำเลยที่ ๒ โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๐๘๒/๒๕๕๙ นางสาวจำรัส จุนันท์ หรือ ฉิมมาฉุย ที่ ๑ นางสาวศรีพร จุนันท์ ที่ ๒] ๑๓๗ ๖ ง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๑๘๘

Search